Świadectwo Charakterystyki Energetycznej Budynków

charakterystyka energetycznaJednym z obszarów naszej działalności jest wykonanie dla naszych klientów świadectwa charakterystyki energetycznej budynków, czyli tzw. certyfikatów energetycznych. Sporządza się je na podstawie wizji lokalnej i dokumentacji lub pomiarów danego obiektu. Informują one o zapotrzebowaniu danego budynku, bądź mieszkania na energię. Zwykle zleca nam się ich wykonanie celem, znalezienia tzw. mostków termicznych, a także oceny efektywności energetycznej urządzeń.

Certyfikaty energetyczne w świetle prawa

Obowiązek sporządzania dotyczy wszystkich rodzajów obiektów budowlanych poza tymi wymienionymi w ustawie Prawo budowlane i postanowień dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z dnia 16 grudnia 2002 r. Nie muszą być one sporządzane dla nieruchomości:

  • podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
  • używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
  • przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata,
  • niemieszkalnych służących gospodarce rolnej,
  • przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok,
  • mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
  • wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

Sporządza się je raz na 10 lat, oraz za każdym razem, gdy nastąpi znacząca zmiana modernizacyjna budynku. Bierzemy na siebie odpowiedzialność za ich poprawne wykonanie.